Общи условия

 

Чрез достъпа до интернет страницата (сайта) на Балгорит ЕООД, потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва.

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

  • „Сайт“- цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://www.searchit.bg


  • „Потребител“- всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

Настоящите имат обвързващо действие само в ситуация на отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта и ДРУЖЕСТВОТО. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава правото да използва услугите на сайта единствено и само за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.


І. ПРЕДМЕТ

Посочените общи условия имат за цел изясняване и регулиране на отношенията между Балгорит EООД със седалище: гр. Плевен, Община Плевен, ул. Дойран 160 и Булстат BG205259635, наричано още ДРУЖЕСТВОТО и потребителите, които използват сайта, наричани ПОТРЕБИТЕЛИ на интернет страницата https://www.searchit.bg 


ІІ. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, са упоменати данните за дружеството, както следва:

  1. Наименование на дружеството: Балгорит ЕООД

  2. Данни за контакт: имейл: office@balgorit.com, тел: +359 889 000 291

  3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА


2.1. Интернет страницата на БАЛГОРИТ ЕООД е страница, чрез която потребителите се информират за историята, услуги, които се предлагат, новостите в дружеството, както и да извършват следните действия:

– Преглед на услугите, които се предлагат от БАЛГОРИТ ЕООД;

– Осъществяване на контакт по електронен път, свързан със сключването на договорни отношения с БАЛГОРИТ ЕООД чрез страницата на БАЛГОРИТ ЕООД, намираща се в Интернет.

–  Изпращане на запитвания относно услуги, предлагани от БАЛГОРИТ ЕООД директно към Търговския отдел на дружеството.

–  Информиране за предлаганите от БАЛГОРИТ ЕООД нови услуги и продукти.

2.2. Всички права на интелектуалната собственост върху информационните ресурси (включително, но и не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения, публикувани на сайта, принадлежат на БАЛГОРИТ ЕООД и/или съответните правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и има за последица с гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

– Този сайт може да съдържа търговски марки, материали или названия които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

– Не се разрешава използването на каквото и да е съдържание, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без предварителното писмено разрешение на Управителя на БАЛГОРИТ ЕООД. Достъпът до този сайт, както и до всяка част от съдържанието му, не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без писмено разрешение.

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Надзорни органи, отговарящи за защита на потребителите:

(1) Комисия за защита на личните данни.

Адрес: гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: +359 2 91 53 518, имейл: kzld@cpdp.bg, kzld@government.bg, уебсайт: www.cpdp.bg.

(2) Комисия за защита на потребителите.

Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, тел.: +359 2 933 05 65, факс: +359 2 988 42 18, гореща телефонна линия: 0700 111 22, имейл: info@kzp.bg, уебсайт: www.kzp.bg.

3.1. Дружеството се задължава да гарантира правата на Потребителите съобразно буквата на закона и условията, приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.

3.2. Електронен адрес. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Потребителят посочва на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Потребителя като форма за контакт между него и Дружеството, е „основен електронен адрес“.

3.3. БАЛГОРИТ ЕООД събира и обработва лични данни. БАЛГОРИТ ЕООД гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

3.4. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите, предвидени от закона.

3.5. БАЛГОРИТ ЕООД не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на сайта.

3.6. Информацията, предоставяна от ПОТРЕБИТЕЛЯ при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки за услуги и запитване за продукти от потребителите и др. По време на посещението на сайта, Дружеството получава информация за броя на посетителите, IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.

ІV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

БАЛГОРИТ ЕООД има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на САЙТА по всяко време. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознава със СЪДЪРЖАНИЕТО и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на САЙТА.

  1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на компетентните съдебни органи.

VІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до използването на предоставяните от БАЛГОРИТ ЕООД услуги и публикуваните от него ресурси.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙